ZRUO - Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych - 

Normy przy budowie statków

Projektowanie, budowanie oraz przeprowadzanie remontów na jednostkach pływających wszystkich typów oraz konstrukcjach oceanotechnicznych może być prawidłowo realizowane tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu szeregu specjalistycznych symulacji, analiz, badań oraz pomiarów. Wszystkie urządzenia, które są umieszczone lub mają być umieszczone na statkach wodnych powinny odpowiadać normom określonym przez prawo polskie i unijne. Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem wodnym morskim oraz śródlądowym, aby mieć pewność, że wyposażenie należących do nich statków jest zgodne z przepisami zlecają przeprowadzanie badań i pomiarów urządzeń. Na terenie Polski można się starać o przeprowadzenie takich badań na przykład przez Laboratorium Badawcze Polskiego Rejestru Statków. Sprawdzianom można poddać zarówno wyposażenie morskie znajdujące się na statku jak i wyposażenie radiokomunikacyjne. Tylko przeprowadzenie i odpowiednie przeanalizowanie wyników pomiarów może pozwolić na zoptymalizowanie możliwości eksploatowania danych statków. Bez tej potrzebnej wiedzy nie można na przykład ustalić pewnych wartości granicznych w działaniu statku, a tylko poznanie ich pozwoli bezszkodowo korzystać ze statku w takim wymiarze na jaki pozwalają jego możliwości.

Pomiary urządzeń

W trakcie budowy jednostek pływających dokonuje się szeregu różnych pomiarów – najczęściej są one wykonywane podczas przeprowadzań prób różnego typu. Na przykład pomiaru rezystencji izolacji dokonuje się podczas prób takich jak:

  • próba wilgotnego, cyklicznego gorąca
  • próba mgły solnej
  • próba zimna

Pomiary powinny towarzyszyć przeprowadzaniu wszystkich najważniejszych prób i tak próby działania, wytrzymałości i szczelność konstrukcji statku, a także wytrzymałości i działania urządzeń znajdujących się na statku powinny być połączone z pomiarami istotnych parametrów pacy. Pomiary urządzeń przeprowadza się również przy okazji przeglądów technicznych okresowych i nieregularnych.

Wszystkie pomiary urządzeń, a w szczególności te służące do oceny stanu technicznego całej konstrukcji, powinny być przeprowadzane za pomocą przyrządów pomiarowych legalizowanych według norm międzynarodowych i państwowych. Przyrządy pomiarowe używane do tego typu badań powinny posiadać aktualne świadectwa legalizacji. Istnieje jednak możliwość, że Inspektor Polskiego Rejestru Statków uzna dane narzędzie mimo iż nie wykazano potwierdzenia legalizacji gdy:

  • są to podstawowe przyrządy pomiarowe i zostały wykonane zgodnie z restrykcyjnymi normami handlowymi, ich stan jest dobry, a użytkownik poddawał je cyklicznym sprawdzianom
  • są to przyrządu używane do kontroli ciśnienia, prędkości obrotowej lub temperatury na danej jednostce pływającej. Trzeba jednak wykazać, że pochodzące z nich odczyty są zgodne z odczytami pozyskanymi z innych analogicznych urządzeń

Pomiarom należy poddawać również ważne części silników w stanie rozmontowanym – należy robić to cyklicznie podczas przeglądów. Jeśli jednak udokumentowane zostało, że silnik nie przepracował takiej liczby godzin jaka została przewidziana przez producenta dla przeprowadzenia przegląd to armator danej jednostki pływającej może złożyć wniosek do Polskiego Rejestru Statków, aby nie wszczynać przeglądu części w stanie rozmontowanym lub przegląd ten ograniczyć jedynie do diagnostyki i próby ruchowej. Wiąże się to jednak z nałożonym na armatora obowiązkiem zgłoszenia silnika do odpowiednich pomiarów gdy przepracowana zostanie liczba godzin przewidziana przez producenta i zapisana w instrukcji.

To tyczy się większości urządzeń znajdujących się na danych jednostkach pływających – przy okazji przeprowadzania przeglądów powinny zostawać poddawane odpowiednim pomiarom, a wyniki powinny zostać odnotowane i w zależności od wyników powinny zostać przeprowadzone odpowiednie działania. Kupując urządzenia i polegając na badaniach przeprowadzonych przez wytwórcę trzeba mieć pewność, że jest to wytwórnia uznawana przez Polski Rejestr Statków. Przeprowadzanie odpowiednich badań przyczynia się do możliwości bezpiecznej eksploatacji statku – należy pamiętać, że do pracy na statku zaangażowana jest spora grupa osób i przeprowadzanie pomiarów i badań wiąże się z odpowiedzialnością za ich zdrowie lub życie. Statki służą do przewozu różnego rodzaju towarów i jeśli pomiary zostały przeprowadzone nieprawidłowo może dojść do sytuacji niebezpiecznych związanych rodzajem towarów lub może dojść do zagrożenia towarów uszkodzeniem. Wykonywanie okresowych pomiarów i wyciąganie z nich odpowiednich wniosków wpływa również na jakość eksploatowania statków i bezpośrednio przekłada się na ekonomiczny zysk przedsiębiorstw zajmujących się transportem morskim i śródlądowym. Pomiary powinny przeprowadzać tylko osoby, które spełniają normy wytyczane przez Polski Rejestr Statków, prawo krajowe, unijne i prawo międzynarodowe. Jeśli dokonuje się pomiarów za granicą to należy się upewnić czy ich wyniki są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie będzie potrzeby ich powtórzenia.

Oferta

 Pokładowe prace ślusarskie, prace kadłubowe,

 remonty silników, wykonanie, przeróbki, przeglądy systemów CO2,

 przeglądy kotłów utylizacyjnych i pomocniczych,

 przeglądy pomp wirowych i wyporowych,

 prace rurarskie, przeglądy hydrauliki,

 mycie, czyszczenie i malowanie zbiorników oraz zęz.

Kontakt

 tel.: + 48 58 627 06 92

 fax: + 48 58 782 45 50

 e-mail: biuro@zruo.pl

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gosp. 

 KRS: 80222 Kapitał zakładowy: 235 tys. PLN całkowicie wpłacony

 REGON: 192472224, NIP: 958-13-69-294