ZRUO - Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych - 

Biuro techniczne

Budowa jednostek pływających wiąże się potrzebą posiadania sprawdzonych źródeł zaopatrzenia i dostaw wyposażenia do okrętów. Dobór wytwórni, materiałów i urządzeń z których się korzysta, lub które się kupuje przy konstrukcji statku powinien przejść restrykcyjną selekcję. Budując statki na terenie Rzeczypospolitej, poza określonymi i uzasadnionymi w odpowiedni sposób wyjątkami, należy korzystać jedynie z usług specjalistycznych firm posiadających uznanie Polskiego Rejestru Statków. Przedstawiciel wytwórni, firmy serwisowej czy laboratorium, które chcą starać się o takowy certyfikat uznania powinien złożyć w biurze terenowym lub Centrali Polskiego Rejestru Statków odpowiednio sporządzony wniosek o uznanie, określając w nim co ma być przedmiotem uznania, rodzaj prowadzonej przez daną firmę działalności działalności oraz wypisać kilka podstawowych informacji o reprezentowanej firmie. Następnie Polski Rejestr Statków przedstawia zakres dokumentacji, którą trzeba dodatkowo dostarczyć. Dostarczona dokumentacja będzie również uznana za podstawę do przeprowadzenia inspekcji w firmie, która stara się i certyfikat uznania. Cała ta skomplikowana procedura została stworzona po to aby zarówno przedsiębiorstwa zajmujące się budową statków wodnych, jak i przedsiębiorstwa zajmujące się transportem towarów drogą morską i śródlądową, mogły mieć pewność, że materiały z których wykonane są statki oraz obecne na nich urządzenia są na tyle wysokiej jakości, że pozwalają na bezpieczne i efektywne eksploatowanie. Przedsiębiorstwo, które uzyskało certyfikat uznania od Polskiego Rejestru Statków może mieć pewność, że świadectwo to będzie również uznawane na terenie całej Unii Europejskiej, zgodnie z międzynarodowymi uzgodnieniami dotyczącymi proceduralnych i technicznych warunków uznawania certyfikatów tego typu.

Restrykcjami obłożone są praktycznie wszystkie towary, części i urządzenia dostarczane na statek. Przedsiębiorstwo posiadające flotę statków powinno zatrzymywać dokumenty dostaw danych części ponieważ mogą one być wymagane do poświadczenie przy przeglądach. Również paliwo dostarczane do statku powinno być odpowiednio opisana, a dostawca powinien udokumentować takie informacje jak np. zawartość siarki w paliwie – ponieważ również takie własności powinny pokrywać się z obowiązującymi normami prawnymi. Części i urządzenia takie jak urządzenia sterowe, kotwiczne, cumownicze, holownicze, sygnałowe, a także wszystkie mniejsze i większe urządzenia oraz części konstrukcji do montażu podlegają szczegółowym normom prawnym z którymi można zapoznać się sprawdzając Sejmowy Dziennik Ustaw lub stronę Polskiego Rejestru Statków. Dbając o poprawny dobór wytwórni części i materiałów, przedsiębiorstwa posiadające statki, zajmujące się remontami bądź budową statków, powinny prowadzić specjalne biura techniczne zajmujące się oceną i weryfikacją dostarczanego i zakupowanego towaru.

 

Dostawy towarów do statków

Rodzaj towarów oraz sposób ich dostawy na jednostki pływające jest ograniczony wieloma przepisami krajowymi i unijnymi. Ograniczenia i normy nałożone przez prawo mogą mieć związek z typem statku, jego budową i przeznaczeniem, gdy dany statek nie jest przygotowany do przetransportowania tego rodzaju towarów i groziłoby to pogorszeniem jego stanu technicznego bądź zagrożeniem zdrowia lub życia członków załogi. Przepisy mogą mieć również związek z ochroną środowiska naturalne i wód po których porusza się dany statek. W niektórych przypadkach względy ekologiczne uniemożliwiają przetransportowanie danego towaru. Częściej jednak towar musi zostać odpowiednio zabezpieczony i opisany np. jeśli dostarczana jest na statek substancja zubożająca warstwę ozonową to ilość substancji zubożającej należy wpisać do Książeczki zapisów ODS, podając wartość substancji w kilogramach

Należy również pamiętać, że dostawa na statek pod obcą banderą nie stanowi automatycznie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeśli ten statek znajduje się terenie podlegającym Rzeczypospolitej Polskiej. Statek znajdujący pod obcą banderą znajdujący się na polskich wodach terytorialnych, pomimo posiadania szeregu praw, wciąż pozostaje pod polską jurysdykcją. Dostawa na statek, który znajduje się na polskich wodach zawsze traktowana jest jako dostawa krajowa.

 

Dostawa towarów na statek, a względy finansowe

Chcąc dobrze rozplanować pod względem finansowym dostawę towaru na statek można oprzeć strategię dostawy na jednej z formuł handlowych dla drogi morskiej Incoterms. Istniejące warianty przedstawiają się w ten sposób:

 

  • FAS lub FOB – są dwie strategie, które w podobny sposób oddają gestię ubezpieczeniową i transportową w ręce dokonującego zakupu. Nakładają na kupującego obowiązek zorganizowania transportu morskiego i podwyższenia jego kosztów
  • CFR – to z kolei formuła, która działa w zupełnie odwrotny sposób czyli gestia ubezpieczeniowa leży po stronie sprzedającego
  • CIF – to kolejna strategia obciążająca obowiązkiem ubezpieczającym sprzedającego ale ryzyko uszkodzenia pozostaje po jego stronie tylko do momentu załadunku towaru na statek

Problem dostawy powinien zostać rozwiązany przez kupującego i sprzedającego rozwiązany tak aby nie zagroził bezpieczeństwu towaru ponieważ stan towaru i jego zabezpieczenie również opisane jest stosownymi przepisami.

Oferta

 Pokładowe prace ślusarskie, prace kadłubowe,

 remonty silników, wykonanie, przeróbki, przeglądy systemów CO2,

 przeglądy kotłów utylizacyjnych i pomocniczych,

 przeglądy pomp wirowych i wyporowych,

 prace rurarskie, przeglądy hydrauliki,

 mycie, czyszczenie i malowanie zbiorników oraz zęz.

Kontakt

 tel.: + 48 58 627 06 92

 fax: + 48 58 782 45 50

 e-mail: biuro@zruo.pl

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gosp. 

 KRS: 80222 Kapitał zakładowy: 235 tys. PLN całkowicie wpłacony

 REGON: 192472224, NIP: 958-13-69-294