ZRUO - Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych - 

Przeglądy statków i przeglądy wirówek 

Coraz większą rolę w transporcie odgrywają statki (transport śródlądowy i morski rozwijają się niezwykle prężnie). Tego typu przewóz towarów angażuje do pracy całe multum ludzi z fachową załogą marynarską na czele. Aby praca tych ludzi mogła być wykonywana w komforcie i pełnym poczuciu bezpieczeństwa wszystkie okręty podlegają okresowemu (czasem również doraźnemu) nadzorowi technicznemu, który jest prowadzony przez Polski Rejestr Statków. Chcąc jednak zachować pełną wydajność ekonomiczną jednostek pływając i utrzymać ruch, przedsiębiorstwa zajmujące się transportem wodnym powinny również same dbać o jak najczęstsze przeglądy statków, szczególnie gdy załoganci czy osoby wiarygodne zauważają symptomy świadczące o tym, że coś nie działa tak jak powinno. Organami inspekcyjnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są urzędy morskie, które kontrole przeprowadzają za pośrednictwem oddelegowanych inspektorów. Po każdej inspekcji zawsze spisuje się protokół, którego kopie dostają również kapitan statku i armator.

Przegląd statku   Przegląd okrętu to wszystkie czynności dotyczące określenia stanu statku, urządzeń, wyposażenia, jego mechanizmów etc. Polega na sprawdzeniu i zweryfikowaniu dokumentacji technicznej oraz przeprowadzeniu serii odpowiednich pomiarów, prób i oględzin. Podczas przeglądu wykonuje się próby takie jak:

 • Próba działania – szczegółowe oględziny dokonywane podczas mechanizmów i urządzeń
 • Próby wytrzymałości – dzielą się na ,,próby wytrzymałości niszczące” w których reprezentatywne próbki poddaje się obciążeniu miarowo zwiększanemu, aż do unicestwienia danej próbki, oraz na ,,próby wytrzymałości nieniszczące” w których reprezentatywna próbka również poddana jest obciążeniu ale nie powinna ulec zniszczeniu
 • Próby szczelności – dany przedmiot poddawany jest działaniu czynnika gazowego lub płynnego i sprawdzana jest jego szczelność. Rodzaj czynnika dyktuje Polski Rejestr Statków

Jaki jest zakres przeglądu statku?   Dobry stan techniczny jednostki pływającej jest niezwykle ważny zarówno dla możliwości dalszej eksploatacji i czerpania korzyści finansowych z jej użytkowania jak i dla życia i zdrowia pracujących na niej członków załogi, dlatego zakres przeglądu statku obejmuje szeroki wachlarz istotnych elementów. Nadzorem klasyfikacyjnym objęty jest kadłub okrętu wraz z jego wyposażeniem, urządzenia chłodnicze (włączając w to również instalacje), urządzenia elektryczne oraz urządzenia maszynowe. Jeżeli statek posiada udokumentowane wyposażenie dodatkowe to również podlega ono przeglądowi. Nadzorem, poza sprzętem, obejmuje się również takie cechy, którymi powinien charakteryzować się okręt - niezatapialność, stateczność oraz odpowiednia ochrona przeciwpożarowa statku. Podczas przeglądów okresowych sprawdza się również te elementy, które nie są objęte nadzorem klasyfikacyjnym. Armator okrętu również może złożyć wniosek o poszerzenie zakresu nadzoru.

Przegląd wirówek na statkach   Ważnym elementem należącym do wyposażenia każdej jednostki pływającej są wirówki. W dbałości o prawidłowe funkcjonowanie całego okrętu należy regularnie poddawać je należytemu przeglądowi.   Wirówki stosuje się do prac na cieczach oleistych i lepkich. Ich praca polega (w sporym uproszczeniu) na oddzielaniu cząsteczek i substancji będących w stanie stałym od cieczy. Są to bardzo złożone urządzenia wyposażone w bęben poruszający się z dużą prędkością obrotową. Wirówki, dzięki odpowiedniej konstrukcji, cechują się wysoką skutecznością w oddzielaniu od siebie mieszanin – jeśli oczywiście działają bez zarzutu. Na jednostkach pływających wirówek używa się do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych oraz ciekłych olejów:

 • oleju silnikowego
 • oleju napędowego
 • oleju smarującego
 • oleju opałowego
 • innych olejów o podobnych właściwościach chemicznych i chemicznych

  Praca wirówki składa się z kilku cykli:

 • cyklu wirowania paliwa
 • cyklu samoczyszczania (to tzw. ,,strzelanie wirówki”)
 • Cykl przygotowania do wirowania paliwa

Jak dochodzi do uszkodzeń wirówek?   Jeśli jednostka pływająca porusza się stale z maksymalną prędkością na jaką pozwala stan załadowania oraz warunki pogodowe to wirówka jest zmuszona do ciągłej pracy i może to prowadzić do jej uszkodzenia. Tak samo negatywnie na jej stan i pracę będą wpływać zanieczyszczenia np. znajdujące się w podwójnym dnie zapasowych zbiorników paliwowych – prowadzi to do zwiększania ilości odpadów wirówkowych. Jeżeli ma się świadomość, że dany okręt pływał w takich warunkach lub był eksploatowany w ten sposób to powinno się przyłożyć ogromną wagę do przeglądu technicznego wirówek paliwowych.   Wpływ na uszkodzenia mogą mieć również błędy konstrukcyjne – złe dopasowanie wielkości wirówki do wielkości zbiornika (w zbyt dużym zbiorniku dochodzi do wzmagania drgań), wadliwa konstrukcja platformy na której zamontowana jest wirówka, zbyt duża sztywność. Wpływ na pracę jednej wirówki może mieć również wadliwa praca drugiej. To wszystko są elementy, które warto sprawdzić podczas przeglądu ponieważ jest to istotny element, wpływający na funkcjonowanie całego okrętu.

Oferta

 Pokładowe prace ślusarskie, prace kadłubowe,

 remonty silników, wykonanie, przeróbki, przeglądy systemów CO2,

 przeglądy kotłów utylizacyjnych i pomocniczych,

 przeglądy pomp wirowych i wyporowych,

 prace rurarskie, przeglądy hydrauliki,

 mycie, czyszczenie i malowanie zbiorników oraz zęz.

Kontakt

 tel.: + 48 58 627 06 92

 fax: + 48 58 782 45 50

 e-mail: biuro@zruo.pl

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydz. Gosp. 

 KRS: 80222 Kapitał zakładowy: 235 tys. PLN całkowicie wpłacony

 REGON: 192472224, NIP: 958-13-69-294