Drukuj

Wykonywanie konstrukcji aluminiowych

Wiele elementów statków wodnych wykonanych jest z aluminium. Zastosowanie tego materiału wiąże się z jego cechami specyficznymi dzięki którym wykonywane elementy mogą być efektywniej eksploatowane oraz posłużą dłużej bez potrzeby wymiany ich na nowe części. Charakterystyczne cechy aluminium przez które jest wybierane jako materiał do budowy jednostek pływających to:

Stopów aluminium, określanych odpowiednimi normami używa się do budowy:

Rodzaje materiałów, uznanie, wymagania

Nie wszystkie rodzaje stopów aluminium mogą być oczywiście użyte przy budowie statków. To jakie rodzaje można stosować przy konstrukcji ściśle określają normy Polskiego Rejestru Statków. Elementy dostawy danych materiałów aluminiowych powinny być odpowiednio oznakowane, a wszystkie używane gatunki stopów aluminiowych (włączając w to wsad do ich produkcji) powinny być wytwarzane tylko przez wytwórnie, które uznaje Polski Rejestr Statków.

Jeżeli firma odpowiedzialna za budowę danej jednostki pływającej wystosuje odpowiedni wniosek to można uzyskać zgodę na użycie stopów aluminium nie opisanych w obowiązujących normach, tak samo można uzyskać zgodę na wykorzystywanie materiałów pochodzących od nieuznanych wytwórni – na to wszystko trzeba jednak uzyskać zgodę od Polskiego Rejestru Statków. Wymaga to również przeprowadzenia odpowiednich testów sprawdzających własności danego stopu i jego odporność na korodowanie. Należy również dogłębnie przeanalizować warunki jego spawania i możliwość jego eksploatowania.

Skład chemiczny stopów aluminium używanych przy konstrukcji statków również powinien odpowiadać określonym normom. Nie przestrzeganie ich może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, a każdy statek musi przejść szereg badań i testów zanim zostanie dopuszczony do eksploatacji. Analizę chemiczną przeprowadzić może sam wytwórca lecz musi ona przebiegać zgodnie z zaleceniami Polskiego Rejestru Statków czyli musi zostać przeprowadzona wyrywkowo według uznania oddelegowanego inspektora.

Istnieje pewna minimalna dopuszczalna wadliwości materiałów aluminiowych, które będą użyte przy konstrukcji jednostek pływających i jest ona również opisana w odpowiednich przepisach. Wyrób aluminiowy powinien być jednak wolny od wad powierzchniowych i wewnętrznych, które w jakikolwiek sposób uniemożliwiłyby zastosowanie danego materiału zgodnie z jego przeznaczeniem. Drobne wady, które nie wpływają rażącą na jakość materiału mogą być usunięte mechanicznie, na przykład metodą szlifowania.

Również po montażu należy wykonać wyrywkowe próby mające określić jakość wykonanej pracy. Osoby pracujące z aluminium powinny mieć na uwadze to, że materiał ten zachowuje się inaczej niż inne metale. Elementy konstrukcyjne, które w statkach wykonywane są z aluminium, są jednymi z najważniejszych części w całej budowie dlatego powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Jakość wykonania danych elementów będzie się później odciskać piętnem na całym ,,życiu” danej jednostki pływającej, będzie wpływać na jakość jej użytkowania, częstotliwość nadprogramowych napraw i długość przydatności.